Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce České archivní společnosti za rok 2017

24.03.2018 21:05

    Jako každý rok studenti v rámci semináře z archivnictví navštěvují různé archivy po České republice, aby se co nejvíce přiblížili své budoucí profesi. Konkrétně studenti prvního ročníku v roce 2017 navštívili Moravský zemský archiv v Brně a Archiv města Brna, posluchačky druhého ročníku pak v letním semestru zavítaly do Národního archivu v Praze.

                                                

Studenti druhého ročníku archivnictví spolu s PhDr. Karlem Chobotem při exkurzi v Národním archivu v Praze.

    Během celého letního semestru roku 2017 vykonával první, ale především druhý ročník oboru archivnictví odbornou praxi v podnikovém archivu olomoucké firmy Nestlé Česko s. r. o Závod Zora. Podmínky při práci nebyly vždy ideální, například v potemnělé garáži při teplotě lehce nad nulou se mzdové listy nezařazovaly zrovna nejlépe. I když byla praxe mnohdy náročná, tak jejím nesporným kladem byla možnost nahlédnout do soukromého archivu. Rovněž nás společná práce pod dozorem Mgr. Emy Šimkové, Ph. D. a Mgr. Jany Oppeltové, Ph. D. naučila systematické činnosti při třídění značného množství různorodého archivního materiálu. Mimo to nám byly odměnou pravidelné příděly právě vyrobených čokoládových tyčinek a závěrem i exkurze po areálu, ve kterém se čokoláda vyrábí.

                                                         

Při praxi v čokoládovně nám snesli Modré z nebe.

    Mimo dlouhodobější praxi v čokoládovně měli někteří studenti možnost rozšiřovat své dovednosti i na jiných místech naší vlasti v rámci odborných praxí pořádaných olomouckou Katedrou historie. Zajímavou zkušeností byla třídenní praxe v klášteře Milosrdných bratří v Brně. Zde se studenti dostali do kontaktu s archiváliemi, které se týkaly klášterní historie, a pomohli také identifikovat část obsahu knihovny. Nejzajímavější částí praxe však bylo třídění a fotografování kněžských rouch s jejich doplňky, při čemž jsme se setkali s rouchy nejen novodobými, ale i s těmi barokními. Na práci s knihami, jejich třídění a katalogizaci, byly například zaměřeny i praxe v benediktýnském klášteře Rajhrad či v Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Na nich studenty však nečekala pouze práce, ale i možnost navštívení velice zajímavých míst a kulturních památek v okolí.

    Během letních měsíců pak studenti podstoupili i povinné archivní praxe v některém ze Státních okresních archivů v blízkosti jejich bydliště.

    V pátek 9. června jsme na půdě katedry oslavili Mezinárodní den archivů přednáškovým cyklem, v jehož rámci vystoupil památkář Radim Vrla, pracovník Národního památkového ústavu v Kroměříži, s tématem Památka jako pramen. Z jeho příspěvku jsme se dozvěděli, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Druhým přednášejícím byl přerovský archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. s tématem Archeologie a archivnictví. V příspěvku předvedl, jak důležité pro archeology mohou být písemné prameny v archivech uložené, a to na konkrétním příkladu ze své praxe – objevení základů kostela a školy Jednoty bratrské v Přerově v lokalitě na Marku. I když účast nebyla taková, jak se předpokládalo, obě přednášky přinesly zúčastněným nové poznatky a nikdo své účasti nelitoval.

      Krátce po začátku nového semestru, v úterý 26. září, se v podvečerních hodinách uskutečnilo tradiční seznamovací posezení se studenty prvního ročníku, kteří nás mile překvapili svou hojnou účastí. Noví studenti měli příležitost seznámit se se svými staršími spolužáky a dozvědět se užitečné informace týkající se jejich studia, praxí či poznatků ze studentského života.


      Tradiční archivní pasování prvního ročníku pak proběhlo 13. – 14. října. V tomto roce naše kroky zamířily do Kroměříže, kde jsme se setkali opět v hojném počtu. Zde na nás čekala nejprve prohlídka arcibiskupské knihovny, kterou nás laskavě provedl Bc. Cyril Měsíc. Na první ročník bylo v průběhu večera nachystáno 13 úkolů z archivní praxe, které museli splnit, aby se dostali ke kýženému cíli – pasování. Během večera se naučili vzájemné spolupráci a poznávali nejen město a sami sebe navzájem, ale i obor, pro jehož studium se rozhodli. Ačkoli zajistit správný průběh pasování bylo organizačně náročné a studenti prvního ročníku se střetávali se zapeklitými úkoly, nakonec vše proběhlo bez nejmenšího problému a zadané úkoly byly s malou pomocí zkušenějších splněny. Po krátkém odpočinku nás ještě ráno čekala prohlídka kroměřížského zámku.

    Ještě před koncem zimního semestru se 13. prosince na katedře konal již tradiční vánoční večírek, na kterém se sešli studenti archivnictví ze všech ročníků spolu se svými vyučujícími. Kromě příjemné vánoční atmosféry doplněné domácím cukrovím byl pro účastníky připraven i turnaj v pexesu, kterého se všichni hráči zúčastnili s velikým nasazením.

                                                

Finalistky turnaje v pexesu

    Webové stránky olomoucké studentské sekce (sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz) dostaly novou podobu a nalézají se na nich články informující o naší činnosti i s fotografickými přílohami. Novinkou je nově zřízená facebooková stránka sekce, která je určena jak stávajícím, tak i budoucím studentům, ale i široké veřejnosti. Nalézají se zde novinky týkající se studentské sekce, pozvánky na zajímavé kulturní akce, které se konají v Olomouci, či informace o důležitých věcech z historie.

    V nastávajícím kalendářním roce plánujeme vytrvat v naší snaze propagovat obor archivnictví nejen na internetu, ale i mezi studenty středních škol díky plánovaným přednáškám přímo na jejich školách.

Lucie Vrlová, Adéla Vozáková