Vítejte na stránkách sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Dozvíte se zde všechno o připravovaných akcích, valných hromadách, o členech sekce a její činnosti.

 

Novinky

Archivní praxe v SOkA Semily

27.01.2020 20:35

Nabídka na archivní praxi v kalendářním roce 2020 v SOkA Semily včetně bezplatného ubytvání.

SOkA Semily - letak.pdf (160077)

Celý článek

Pasování prváků 2019

03.11.2019 20:11

Jak už je v naší sekci archivnictví na katedře historie dobrým zvykem, i letos proběhlo pět dní před říjnovými idami (v pátek) tradiční pasování prváků archivnictví. Za místo konání jsme vybrali malebné město Prostějov.

Sraz se konal před polednem na olomouckém nádraží. Nastoupili jsme do vlaku a úspěšně (dokonce bez zpoždění) dorazili do Prostějova. Z prostějovského nádraží vedly kroky všech zúčastněných nejprve k branám zdejšího okresního archivu, kde se nás ujal jeho pan ředitel Mgr. Oldřich Václavík. Po krátkém seznámení s budovou archivu a jeho historií nás postupně zavedl do badatelny, pořádacích místností, depozitářů, a nakonec do konzervátorské dílny. Tam jsme se z poutavého výkladu paní konzervátorky, a i díky zvědavým dotazům tradičně nejmladšího člena pasování Marušky dozvěděli spoustu zajímavých věcí týkajících se obnovy poškozených archiválií.

Po exkurzi v archivu už převzala iniciativu paní doktorka Oppeltová, která nás zavedla nejprve do zdejšího kláštera Milosrdných bratří a přilehlého kostela sv. Jana Nepomuckého. Ten díky výzdobě svého interiéru oprávněně patří k baroknímu klenotu tohoto města. V samotných klášterních budovách, které dlouho sloužily jako nemocnice a jsou dnes běžně nepřístupné, lze nalézt mnoho svědectví o časech nedávno minulých a o zeď opřené berle nebo staré nemocniční křeslo navozují pocit, jako by zde vše bylo opuštěno ve spěchu. Prohlídka obou objektů ve spojení s poutavým výkladem paní doktorky byla velkým zážitkem.

Druhou zastávkou v putování po prostějovských památkách byl farní kostel Povýšení sv. Kříže, gotická stavba, ke které od časů pánů z Kravař přiléhaly klášterní budovy řádu augustiniánů kanovníků. Dnes už z nich zbyly pouze pozůstatky křížové chodby kolem rajského dvora. Opět nechyběl výklad paní doktorky a mnoho zajímavých podrobností připojil také místní pan děkan. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva kaple Nejsvětější Trojice v těsné blízkosti kostela, jejíž pozoruhodný interiér je vymalován v beuronském stylu, připomínajícím starokřesťanské mozaiky.

Zde před kostelem se naše výprava rozdělila, a zatímco prváci šli hledat něco k snědku, my ostatní jsme vyrazili do skautské klubovny, kde bylo zajištěné ubytování. V útulné klubovně se odehrála poslední fáze příprav úkolů pro zatím (skoro) nic netušící mladší spolužáky. Tyto úkoly, kterých bylo celkem dvanáct a ve větší či menší míře se dotýkaly různých pomocných věd historických, museli prváci během pátečního večera a noci splnit, aby si zasloužili být pasováni na archiváře. Po setmění jsme se už všichni (poučenější z minulých let velmi teple oblečeni) vydali do nedalekého městského parku, kde pro prváky začala druhá, tentokráte noční cesta po místních pamětihodnostech. Vybavení mapou a příslušnými instrukcemi prváci postupně obešli všech dvanáct stanovišť, u kterých museli splnit příslušný úkol. To se jim někdy více a někdy méně úspěšně dařilo (dle očitých svědků byla největší krize při chronologickém řazení událostí v dějinách Prostějova) a po necelých pěti hodinách dosáhli cíle.

Následovala nejobřadnější část pasování, během které za svitu několika svíček a měsíce prošli všichni prváci obvyklým rituálem, během kterého si vyslechli znění archivářského slibu, který stvrdili svým podpisem a přísahali obvyklou latinskou formulí „Spondeo ac polliceor“. Poté byli mečem pasováni na archiváře, čímž byla oficiální část akce ukončena. Před ulehnutím do spacáků jsme ještě poseděli s šálkem horkého čaje a drobným občerstvením a společně vzpomínali na zážitky z různých společných akcí.

Závěrem nutno říci, že letošní pasování se velmi vydařilo. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným, prvákům za jejich aktivní přístup k plnění jednotlivých úkolů, a ostatním za pomoc při přípravě a organizaci pasování.

Za OSSA ČAS

Štěpán Koudela & Monika Hudáková

 

Celý článek

Mezinárodní den archivů 2019

12.09.2019 20:33

Mezinárodní den archivů 2019

 

***Za zpožděné publikování se omlouvá místopředseda studentské sekce Olomouc Lukáš Smolka***

 

V letošním roce jsme po několikaleté pauze navázali na tradici starších ročníků a lehce předčasné (jen o pár [= 2] dní) oslavy mezinárodního dne archivů jsme pojali jako "úvod do studia archivnictví" pro děti z CMŠ Ovečka. Výběr nebyl náhodný, neboť tato školka, sídlící nyní v těsném sousedství katedry historie, obývala kdysi v minulosti přímo prostory naší budovy - bylo to pro ně tedy takové déjà vu (kolegové z klasické filologie by nejspíše použili výraz nostoi). 

 

Školce se náš kolektiv s odborným vedením doktorky Šimkové věnoval téměř celé páteční dopoledne. Děti, kterých bylo okolo třiceti a měly nad námi tudíž asi trojnásobnou přesilovku, si u nás mohly vyzkoušet heraldické omalovánky, paleografický podpis a skládání archivního kartonu či kostek (vytištěných na 3D tiskárně!) s tématickými motivy. Nadmíru je zaujala také výstava našich "zkouškových" pečetí (těch Studentských bohužel ne). Na závěr ještě děti musely potichu sejít do sklepa a osvobodit našeho hrošího maskota Miroslava z rukou zrádného Analfabeta - no i s tímto úkolem si poradily bez většího problému. 

 

Za odměnu si potom všichni odnesli speciální řád v podobě archivní placky a školkáčci se mohli vydat zpět do školky, právě včas na oběd. Zdáli se být z celého dne docela nadšení, tak uvidíme, kolik z nich si jich na nás vzpomene za patnáct let, až se budou hlásit ke studiu na vysoké škole.

 

Za nás starší mohu říci, že jsme byli rádi, že už je po všem (jeden by nevěřil, jak hyperaktivní mohou být malé děti), ale celková reflexe akce byla jinak vesměs pozitivní - tak uvidíme, jak se s tím naši mladší spolužáci poperou příští rok.

 

Barča Řepová


 

PS: Ne všechno uvedené musí být stoprocentně pravdivé.

 
Celý článek

Archivní Praxe SOkA Jeseník

12.09.2019 20:28

Archivní praxe

Během letošních prázdnin jsem absolvoval prvních čtrnáct dní z mé měsíční praxe v archivu. Za místo vykonávání praxe jsem si vybral Státní okresní archiv v Jeseníku, který sice patří metráží uložených archiválií a počtem svých zaměstnanců k menším archivům, ale o to více zde panuje přátelská atmosféra.

V průběhu praxe jsem byl milými a ochotnými zaměstnanci nejprve seznámen s chodem archivu a s jeho velice zajímavými fondy, přičemž k těm nejcennějším patří bezpochyby rodinný archiv Priessnitz – Ripper. Poté mi byly představeny různé činnosti archiváře (obsluha v badatelně, evidence nových přírůstků v programu PEVA, práce s pořádací aplikací ProArchiv, skartační řízení, mimoskartační řízení). Hlavní náplní mé praxe bylo zpracování přírůstku map do Sbírky map a plánů. Tato činnost zahrnovala popis každé evidenční jednotky, její uložení do fasciklu a zpracování přílohy.

Praxe pro mě byla velmi přínosná a budu se těšit na její dokončení během prázdnin příštího roku.

Štěpán Koudela

 

Celý článek

Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce archivnictví za rok 2018

01.04.2019 11:08

Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce České archivní společnosti za rok 2018

Stejně jako každý rok je pro budoucí archiváře a jejich průvodce plný nových překvapení, výzev a zážitků, tak ani ten loňský se nedal zahanbit a zde je jeho přehled.

V březnu jsme navštívili výstavu Labyrintem dějin českých zemí, která se odehrála v Praze v prostorách Pražského hradu. Národní archiv a Zemské Archivy v Brně a Opavě ze svých inventářů na výstavu propůjčily svá „esa v rukávu“. K vidění bylo široké spektrum listin, nevyjímaje Zlatou bulu sicilskou, landfrýdy z dob Václava IV., listiny Karla IV., toleranční patent Josefa II. a mnoho dalších zajímavých předmětů jak z hlediska archivního, tak i státoprávního.

Letošní Mezinárodní den archivů jsme mohli díky laskavosti vedení Státního okresního archivu Olomouc a olomoucké pobočky Zemského archivu Opava uspořádat přímo v přednáškové místnosti archivu. Náplní dne byly dvě přednášky. Prvním přednášejícím byl polský student na výměnném pobytu Krystian Trusz, který nám ve své přednášce představil polské archivnictví v historii a přítomnosti. Druhá byla v režii místopředsedy studentské sekce Lukáše Smolky, jenž posluchačům pověděl o tom, jak šel čas se Zlatou bulou sicilskou.

Přednáška polského studenta na téma polské archivnictví, foto Milena Hoangová

O letních prázdninách se někteří z nás zúčastnili archivních praxí v Rajhradě, v Jindřichově Hradci a v Litoměřicích. Praxe v Litoměřicích se konala na kurii biskupství litoměřického a jednalo se o katalogizování do elektronické evidence. V rámci praxe jsme tentokrát navštívili saské město Pirna a pevnost Königstein nedaleko českých hranic. Nechyběla ani tradiční noční návštěva památníku Terezín.

Na začátku školního roku 2018/2019 se katedra historie včetně archivní sekce přesunula z provizorních prostor na Tř. Svobody do nově zrekonstruovaného budovy Na Hradě. Nutno dodat, že stěhování bylo na spadnutí už minulý školní rok, ale muselo být z technických důvodů odloženo. Studenti a vyučující byli nadšení, že se konečně mohli vrátit zpět na “Hrad”.

Ve dnech 19. a 20. října se konalo tradiční pasování prvního ročníku. Za místo konání byl letos prohlášen Nový Jičín. Po domluvě s panem doktorem Chobotem, bývalým ředitelem Státního okresního archivu Nový Jičín, nám byla zařízena exkurze v prostorách archivu. Proběhla v odpoledních hodinách pátečního dne a obsahovala krátké povídání ohledně historie archivu a následnou prohlídku budovy. Po exkurzi se skupina přesunula do bývalé židovské synagogy, která v dnešní době funguje jako depozitář fondů jak novojičínského archivu, tak i Zemského archivu Opava. Se zapadajícím sluncem se studenti prvního ročníku připravovali na úkoly a nástrahy, které jim připravily šikovné druhačky či přímo samotný Nový Jičín. Úkolů bylo celkem čtrnáct – jeden pro každou pomocnou vědu historickou plus ještě pár navíc. Všechny úkoly byly dokončeny okolo jedné hodiny ranní a noví archiváři mohli být pasováni. Druhý den po krátkém spánku následoval návrat domů.

Při vymýšlení úkolů na pasování jsme se nejen zapotili ale i nasmáli, foto Milena Hoangová

V listopadu studenti druhého ročníku navštívili Archiv města Brna nacházející se v Nové radnici. V archivu jsme byli seznámeni například se zakládací listinou města Brna z roku 1243, graduálem ze 14. století, knihou kamenického cechu a testamentů a na závěr matrikou z druhé poloviny 19. století. Následovala prohlídka depozitářů a nahlédnutí do sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského. Tím byla završena návštěva městského archivu, nikoli však celá výprava. Ta se přesunula do Moravského zemského archivu, kde se v prostorách přednáškového sálu konala výstava Morava jako součást českého státu – společný vývoj od středověku do 20. století. K vidění byly významné moravské listiny a archiválie.

 

Zájem o knihy v Archivu města Brna byl velký, foto Milena Hoangová

Poslední zajímavou událostí roku 2018 byl vánoční večírek, který se konal 12. prosince na katedře historie a na kterém se sešlo studentstvo všech ročníků spolu se všemi vyučujícími. Příjemná vánoční atmosféra byla vylepšena oslavou 70. narozenin PhDr. Karla Chobota, k jehož poctě bylo ztvárněno divadelní představení o nechvalně proslulém falzátorovi Antonínu Bočkovi. Oslavenec byl potom za své dosavadní zásluhy na poli archivním i učitelském dekorován Řádem myši archivní, kterou zatím získali jen dva lidé.

Na závěr nutno zmínit naše webové stránky sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz, kde se můžete dozvědět o naší činnosti více.

kolektiv druhého ročníku archivnictví

Celý článek

Valná hromada České archivní společnosti

30.03.2019 11:03

Dne 28. března 2019 proběhla v Praze v budově Národního archivu na Chodovci valná hromada České archivní společnosti (ČAS). Účastníci se dozvěděli informace o činnosti společnosti nebo také o jejím hospodaření za rok 2018. Na řadu poté přišly zprávy o činnosti jednotlivých studentských sekcí. Za naši olomouckou sekci se zúčastnili Milena Hoangová, Lukáš Smolka a Lucie Vrlová. Spolu přednesli výroční zprávu, která je rovněž otištěna v ročence, kterou vydává ČAS a budete si ji moci přečíst i na našich webových stránkách. 

Celý článek

Exkurze prvního ročníku do Moravského zemského archivu

26.03.2019 08:13

V prvním březnovém dnu roku 2019 jsme se jakožto studenti prvního ročníku archivnictví vypravili pod vedením pana PhDr. Karla Chobota na exkurzi do Moravského zemského archivu v Brně. Ten patří svým založením v roce 1839 k nejstarším institucím tohoto druhu v České republice a ve svých depozitářích uchovává nejvýznamnější moravské historické dokumenty. Návštěvu jsme spojili i s prohlídkou výstavy „Z Trevisa do Brtnice“, pořádanou Moravským zemským archivem a Ústavem pomocných věd historických a archivnictví FF MU, zaměřenou na dějiny původně italského šlechtického rodu Collalto, usedlého od 17. století na Moravě.

Po příjezdu do Brna nás uvítalo slunečné počasí a naše nepočetná skupinka se vydala k autobusu, který nás odvezl do Brna-Starého Lískovce, kde archiv od roku 2009 sídlí v nové moderní budově na Palachově náměstí. V archivu se nás ujal jeho zaměstnanec pan Mgr. Leoš Pecha, který nám nejprve krátce představil historii Moravského zemského archivu. Obeznámeni s jeho dějinami jsme se poté vydali na prohlídku jednotlivých pracovišť a depozitářů.

Nejdříve jsme si prohlédli pracoviště v suterénu budovy. Zde se nachází restaurátorská dílna, místnost sloužící k chemickému ošetření archiválií a pořádací místnost. Tady jsme dostali možnost si vlastnoručně poskládat archivní karton a vyzkoušet si tak jednu z nejčastějších prací archiváře při pořádání. Pak už naše kroky zamířily k archivním depozitářům a hned v tom prvním jsme měli možnost si prohlédnout opravdový skvost, originál národní kulturní památky – moravské zemské desky, a to kvatern trhový z roku 1348 i s jeho původní vazbou, na které je vyobrazen rodový znak pánů z Pernštejna. V dalším depozitáři jsme byli seznámeni s údajně nestarším vyobrazením smajlíka, kterého písař pod text jedné písemnosti nakreslil v polovině 18. století. V depozitáři, kde jsou uloženy fondy skupiny E, jsme si prohlédli některé matriky obsahující zápisy o známých osobnostech. Nechyběl ani odborný výklad našeho průvodce doplněný o poutavé historky vztahující se k ukazovaným písemnostem. Velice zajímavý byl také depozitář uchovávající rozměrné historické mapy, z nichž nám byl detailněji představen originál Müllerovy mapy Moravy. V jednom z dalších depozitářů jsme si prohlédli dvě nejstarší písemnosti uchovávané v Moravském zemském archivu, které jsou součástí Bočkovy sbírky. Jde o zlomek lekcionáře z 1. poloviny 9. století a zlomek homiliáře ze 3. čtvrtiny 9. století.

Po prohlídce zbylých depozitářů a badatelny jsme exkurzi završili návštěvou vyhlídkové terasy, ze které se nám naskytl pěkný výhled na Brno. Poděkovali jsme panu magistrovi za jeho výklad a odebrali se do místnosti přiléhající ke vstupní hale archivu, kde byla umístěna již zmiňovaná výstava o šlechtickém rodu Collaltů. Výstavu tvořily středověké a raně novověké písemnosti z rodinného archivu tohoto šlechtického rodu. Mohli jsme tak například obdivovat listinu římského krále Jindřicha VII. z roku 1313 nebo slavnostní diplom Karla IV. pro hrabata z rodu Collalto s datací do roku 1358. Výstava se všem velice líbila a své dojmy z ní jsme nezapomněli zapsat do návštěvní knihy. Pak už nás čekala pro některé i strastiplná cesta do našich domovů.

Exkurze byla velmi zajímavá, hlavně proto, že jsme měli možnost spatřit originály archiválií, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné a vystavují se pouze při významných příležitostech. Také jsme nahlédli do zázemí a pracovišť velkého a významného archivu, kterým bezesporu Moravský zemský archiv v Brně je a budeme se tak těšit na další exkurzi plánovanou do brněnského městského archivu.

Foto: Alexandra Čandová

Celý článek

Nechte si vytvořit vlastní rodokmen nebo rodinnou kroniku!

19.02.2019 14:14

Vážení čtenáři!
Zajímá Vás historie Vaší rodiny a chtěli byste se o ní dozvědět něco více, ale nevíte jak na to? 


S tím Vám můžeme pomoci! 

Od dnešního dne máte možnost nechat si vytvořit vlastní rodokmen. Naši bývalí kolegové a kamarádi Bc. Radek Petřík a Bc. Sabina Horáková Vám nabízí své znalosti historie, genealogie, hospodářských dějin, etnografie a mnoho dalšího, s čím se můžete setkat při sestavování rodokmenu. 

Při sestavování Vaší rodinné historie si můžete vybrat z několika nabídek:

  • Sestavení rodokmenu
  • Zhotovení rodinné kroniky
  • Zpracování historie domu či lokality
Další informace o jednotlivých nabídkách, cenách a kontaktech si můžete vyhledat na stránce www.tvujrodokmen.cz/ nebo můžete kontaktovat naše kolegy na facebookových stránkách www.facebook.com/tvujrodokmen/ , kde se také dozvíte aktuality ze světa genealogického bádání.
Celý článek

Návštěva Brněnského městského archivu a výstava: Morava jako součást českého státu

07.01.2019 17:40

V pátek 23. listopadu jsme jako studenti druhého ročníku archivnictví podnikli menší výlet do konkurenčního Brna. Ráno bylo krušné (kdo by chtěl dobrovolně vstávat před šestou?), ale naštěstí jsme se brzy vzpamatovali. Přesně o půl deváté proběhla kontrola pana doktora Chobota, zda-li jsme opravdu dorazili všichni, a exkurze do brněnského městského archivu mohla započít.

Byli jsme seznámeni s nejstarší písemností archivu, tj. se zakládací listinou města Brna z roku 1243. Poté jsme měli možnost nahlédnout do matriky z počátku 19. století, graduálu ze 14. století, knihy testamentů a knihy cechu kameníků. Po prozkoumání těchto vzácných a zajisté zajímavých archiválií, které prověřily naše paleografické schopnosti, následovala prohlídka depozitářů a nahlédnutí do sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, čímž byla exkurze ukončena.

Konec exkurze ovšem neznamenal konec mise. Skupina se přemístila do budovy Moravského zemského archivu, kde se konala výstava: Morava jako součást českého státu - společný vývoj od středověku do 20. století. Po zhlédnutí vystavených archiválií a úspěšném složení puzzle byla povinná služební cesta archivářů v Brně opravdu u konce.

 

Za OSSA Barča Řepová a Lukáš Smolka

 

Celý článek

PF 2019

28.12.2018 22:11

Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů ve škole či práci do nového roku 2019!

 

Celý článek
1 | 2 | 3 | 4 >>


Kontakt

Sekce archivnictví UPOL

Katedra historie FF UP
tř. Svobody 671/8
779 00 Olomouc